PrintAaa

Bộ Nội vụ phối hợp với Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam xây dựng Báo cáo Tổng kết thi hành 04 luật

08:03 05/04/2024

Chiều ngày 04/4/2024, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp nhằm phối hợp với Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam xây dựng Báo cáo Tổng kết thi hành 04 luật về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, TS.Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50- KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung 04 luật, gồm: (1) Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); (2) Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);(3) Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2019); (4) Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Theo yêu cầu tại Nghị quyết số 99/NQ-CP, các luật nêu trên sẽ trình Quốc hội thông qua trước năm 2026.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam báo cáo tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, 03 đơn vị của Bộ Nội vụ được giao thực hiện nhiệm vụ gồm: Vụ Tổ chức – Biên chế, Vụ Công chức – Viên chức, Vụ Chính quyền địa phương. Để đảm bảo đúng quy trình xây dựng Luật, 03 đơn vị đã chủ động đề xuất đưa vào chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2024 và tổ chức nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, trình Chính phủ vào tháng 10/2024 để Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật năm 2025 của Quốc hội. Bên cạnh đó, 03 đơn vị đã trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch tổng kết đối với từng luật cụ thể; trình Bộ trưởng ký Quyết định thành lập các Tổ công tác tổng kết thi hành luật.

Đồng thời, 03 đơn vị cũng đã trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản gửi đề cương đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tổng kết thi hành luật theo ngành, lĩnh vực. Về cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã gửi báo cáo về Bộ Nội vụ. Dự kiến việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành luật sẽ đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ thời gian theo Kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam Trần Anh Tuấn báo cáo là Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai ngay các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo cáo Tổng kết đánh giá việc thực hiện 4 Luật: Tổ chức Chính phủ, Tổ chức chính quyền địa phương, cán bộ, công chức và viên chức được Bộ Nội vụ giao theo văn bản số 1201 ngày 7/3/2024. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi trí tuệ và công sức nhiều. Vì thế, để thực hiện được tốt nhiệm vụ này, cần có sự thường xuyên chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ về chủ trương và đường hướng. Bên cạnh đó, phải có sự hợp đồng tác chiến đồng bộ và ăn ý với các Vụ, Viện của Bộ Nội vụ.

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các đại biểu; đồng thời, mong muốn Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo cáo Tổng kết thi hành các luật.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và đưa ra lộ trình rõ ràng, cụ thể để thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, biên tập, hoàn chỉnh sản phẩm. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Hai bên phối hợp, tương tác chặt chẽ, đạt được mục tiêu đề ra trên nguyên tắc tuân thủ đúng Quy chế của Bộ Nội vụ và Điều lệ của Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa giao Vụ Tổ chức - Biên chế làm đầu mối thường trực tiếp nhận, tổng hợp các nội dung phối hợp của hai bên trong quá trình triển khai xây dựng Báo cáo Tổng kết thi hành các luật.

Nguồn: www.moha.gov.vn