PrintAaa

Nhiều điểm mới trong quy định tiếp dân của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

14:31 01/06/2021

(Baohatinh.vn) - Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, ngoài việc kế thừa các quy định trước còn phù hợp và phát huy hiệu quả, Quy định số 02-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh có nhiều điểm mới.

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021 của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

 

Ngày 27/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 02-QĐ/TU về tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh (gọi tắt là Quy định 02) thay thế Quy định tạm thời số 1130-QĐi/TU, ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài việc kế thừa các quy định trước đây còn phù hợp và phát huy hiệu quả, Quy định 02 có nhiều điểm mới. Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cần lưu ý các vấn đề sau:

Về quy trình đăng ký tiếp dân, Khoản 1 Điều 6 quy định: Công dân có nội dung cần phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đăng ký với Ban Tiếp công dân tỉnh trước phiên tiếp dân ít nhất 5 ngày để các cơ quan chức năng chủ động xem xét, đề xuất các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương liên quan bố trí tiếp theo quy định.

Về tham mưu đề xuất đối tượng để các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp, Điều 10, Điều 11, Điều 12 quy định: Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu đề xuất đối tượng để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp theo quy định; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu đề xuất đối tượng để Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp theo quy định; Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, phân loại đơn, tham mưu đề xuất đối tượng để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp theo quy định.

Để thực hiện tốt các quy định này, đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh khi tiếp nhận đơn có nội dung thuộc diện tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì thông báo ngay cho Ban Nội chính Tỉnh ủy, khi tiếp nhận đơn có nội dung thuộc diện tiếp của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thì thông báo ngay cho Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh gửi danh sách các đối tượng được tiếp cho Ban Nội chính trước phiên tiếp dân ít nhất 4 ngày để đưa vào thông báo tiếp dân và giấy mời tiếp dân hằng tháng.

Về thành phần tham gia tiếp dân, Điều 8 quy định thành phần hẹp hơn so với quy định trước đây, căn cứ vào nội dung, số lượng, thành phần công dân cần tiếp của từng phiên tiếp dân.

Về nội dung, trình tự tiếp dân, ngoài việc quy định nội dung trình tự tiếp dân của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Khoản 5 Điều 9 quy định: “Những vấn đề thuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thì giao các sở, ngành, địa phương tiếp, trả lời, xử lý theo quy định và báo cáo các đồng chí chủ trì phiên tiếp dân vào cuối buổi tiếp dân”.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh bố trí địa điểm để thực hiện quy định này.

Về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan, Điều 13 quy định: “Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ cơ sở, không để công dân khiếu kiện vượt cấp; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên tiếp dân".

Về Ban hành Quy định tiếp dân ở cấp huyện, cấp xã, Điều 14 quy định “Người đứng đầu cấp ủy cấp huyện, cấp xã trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và Quy định này, căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương để ban hành quy định về tiếp công dân cho phù hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả”.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành, thị ủy thực hiện tốt quy định này, đồng thời sao gửi Quy định 02 và hướng dẫn cấp ủy các xã, phường, thị trấn thực hiện.

Về thời gian áp dụng, Quy định số 02-QĐ/TU về tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 27/5/2021) và bắt đầu áp dụng từ phiên tiếp dân định kỳ tháng 6/2021.

CHI TIẾT QUY ĐỊNH SỐ 02-QĐ/TU VỀ TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ MỜI XEM TẠI ĐÂY

Mục đích, yêu cầu của phiên tiếp dân

1. Tiếp dân để nghe, tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Việc Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp cùng tiếp công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kịp thời chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp dân.

3. Đánh giá kết quả, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đôn đốc việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tại các kỳ tiếp công dân trước.

 

Theo http://baohatinh.vn