PrintAaa

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê

14:35 02/06/2022
pdf1._TB_110-TCCB1._TB_110-TCCBDownload
pdf1.1._Phu_luc_4_kem_theo_TB_110-TCCB_Tong_cuc_Thong_ke1.1._Phu_luc_4_kem_theo_TB_110-TCCB_Tong_cuc_Thong_keDownload
pdfChi_tieu_tuyen_dung_cua_Cuc_Thong_ke_tinh_Ha_TinhChi_tieu_tuyen_dung_cua_Cuc_Thong_ke_tinh_Ha_TinhDownload