PrintAaa

Bộ Nội vụ: họp hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

22:12 19/12/2023

Chiều ngày 18/12/2023, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, hướng dẫn các nội dung về xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Tổ công tác) chủ trì cuộc họp về hướng dẫn triển khai việc xác định vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.

Tham dự cuộc họp có các Thành viên Tổ công tác; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công Thương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Chính phủ; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại cuộc họp

Dự thảo hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho việc: (1) Đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; (2) Từng bước cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (3) Thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm theo yêu cầu Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam phát biểu tại cuộc họp

Để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm tính liên thông giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong cả hệ thống chính trị, việc xây dựng vị trí việc làm cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

Một là, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm cần đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hai là, các vị trí việc làm cần được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Mỗi vị trí việc làm có 03 yếu tố cấu thành sau: (1) Tên vị trí việc làm; (2) Bản mô tả vị trí việc làm; (3) Khung năng lực vị trí việc làm.

Ba là, trên cơ sở xác định danh mục vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc xác định cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm cần đáp ứng yêu cầu sau: (1) Kế thừa và từng bước điều chỉnh để cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; (2) Phù hợp với hạng của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Bốn là, việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cần gắn với lộ trình thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước, đặc biệt đối với đơn sự nghiệp công lập cần thực hiện đồng bộ với Đề án tự chủ để từng bước cơ cấu lại số lượng người làm việc theo hướng tăng số lượng người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tương ứng với mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 75/2022/QH15 của Quốc hội.

Năm là, sử dụng danh mục vị trí việc làm để thiết kế hệ thống thang bảng lương theo vị trí việc làm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự họp phát biểu thảo luận 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến nhóm vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành; nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung; nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ; về hướng dẫn định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính...

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời giao Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện dự thảo hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các Thành viên Tổ công tác lưu ý các nội dung sau: chịu trách nhiệm trước Tổ công tác, Thủ trưởng đơn vị đang công tác về đôn đốc, kiểm tra thực hiện Đề án thuộc lĩnh vực phụ trách; tham gia góp ý các văn bản, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Tổ công tác; phát hiện đề xuất, hướng dẫn các vấn đề liên quan.

Nguồn: www.moha.gov.vn