PrintAaa

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ

14:14 06/07/2022

Sáng ngày 06/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ có Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Trương Hải Long; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ/Cục/Ban Tổ chức cán bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ.

Tham dự tại điểm cầu 63 địa phương có Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Nội vụ và công chức có liên quan; Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện, với tổng số khoảng 1.800 đại biểu tại 63 điểm cầu.
 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Nội vụ đã rất nỗ lực, đổi mới, sáng tạo và tạo được những chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước. Toàn ngành đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và cơ bản hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của nửa năm 2022. 

Điển hình là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ và tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; công tác sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy bên trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gắn với hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành Trung ương và địa phương theo tinh thần nghị quyết 18, 19 Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; công tác cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với chương trình tổng thể về CCHC.

Cùng với đó là công tác quản lý chính quyền địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực ngành. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một cách đồng bộ, thống nhất hơn trên tất cả các lĩnh vực của ngành đã tạo được sự ổn định và phát triển rõ nét của ngành Nội vụ cả nước trong 6 tháng qua.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn nhìn nhận ngành còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, bất cập trước yêu cầu thực tiễn đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước năm 2022 còn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Trong khi đó, công việc 6 tháng cuối năm cũng như những năm tới còn rất lớn và nặng nề.

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích và làm rõ một số nội dung trọng tâm: (1) Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, những mặt được, tiêu biểu nổi lên; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ, khơi thông. (2) Đề xuất bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hoàn thành toàn diện, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2022. (3) Từ thực tiễn địa phương, bộ, ngành kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu, hiến kế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của bộ, ngành Nội vụ.
 


Thứ trưởng Trương Hải Long báo cáo tại Hội nghị


Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ. Không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức giao việc trên tinh thần cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân. Chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là việc tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách để khắc phục những tồn tại, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ, phẩm chất và năng lực để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số. 

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 về đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương; sắp xếp tổ chức bộ máy các Bộ, ngành bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhất là cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, quyết liệt, nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành. 

Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức của ngành Nội vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Phân cấp triệt để trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các Bộ, ngành, địa phương. Tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp gắn với việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ.

Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng, trong đó chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Quốc hội cho ý kiến theo quy trình 2 kỳ họp, đây là dự án Luật được giao có thời gian hoàn thành gấp, nội dung mang tính đặc thù, phổ rộng với nhiều đối tượng và liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, quy trình và tiến độ theo kế hoạch, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. 
 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ


Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Toàn ngành Nội vụ đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu nền tảng, cốt lõi của Chính phủ điện tử; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 tăng mạnh so với năm trước; qua đó nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, ngày càng thực chất, bảo đảm biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp, tạo động lực cho phát triển, nhất là đã trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, nội dung Luật có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo đồng thuận cao trong các cấp, ngành, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân. 

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai quyết liệt, tuân thủ pháp luật; chủ động nắm tình hình, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo, do đó tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cả nước cơ bản ổn định.

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm; trong đó chú trọng xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về văn thư - lưu trữ, đặc biệt là lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, đào tạo, bồi dưỡng, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế,... đã có nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, bảo đảm kỷ cương, pháp luật. Công tác nghiên cứu khoa học, công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả có đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.
 


Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 63 điểm cầu địa phương


Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, Bộ, ngành Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực;

Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương;

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã) phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xử lý những bất cập phát sinh trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, giảm thủ tục, phiền hà và tăng sự hài lòng của Nhân dân;

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về văn thư – lưu trữ, đặc biệt là lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức;

Tổ chức tốt Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về quản trị đất nước tốt bảo đảm nâng cao vị trí, vai trò của Việt Nam đối với các nước ASEAN trong công tác tổ chức Hội nghị và ảnh hưởng của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
 


Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tham luận tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ các địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của ngành trong thời gian tới, như: giải pháp đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập; kinh nghiệm và giải pháp thực hiện giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 


Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tham luận tại Hội nghị


Các đại biểu cũng chia sẻ thực tiễn và kinh nghiệm sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố; đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; kinh nghiệm sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; …
 


Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị

 

Thứ trưởng Trương Hải Long phát biểu tại Hội nghị


Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Trương Hải Long đã trao đổi, giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các địa phương ở một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ. 

Nguồn: https://www.moha.hov.vn