PrintAaa

Ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu hiệu quả các đề án về bộ máy, tổ chức

13:17 28/12/2023

Baohatinh.vn) - Năm 2024, ngành Nội vụ Hà Tĩnh sẽ tập trung tổng lực cho triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thẩm định, trình phê duyệt đề án vị trí việc làm.

Sáng 28/12, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Giám đốc Sở Nôi vụ Lê Minh Đạo, các Phó Giám đốc Cù Huy Cẩm, Bùi Quang Dương chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.

Năm 2023, toàn ngành Nội vụ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn do Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương giao. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu về về việc thành lập, kiện toàn quy định cơ cấu tổ chức của 6 đơn vị; giải thể 1 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; quyết định kiện toàn, quy định cơ cấu tổ chức của 34 đơn vị; kiện toàn 4 tổ chức hành chính.

Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức được tăng cường; việc tổ chức thi, xét nâng ngạch, thăng hạng và bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy trình. Tham mưu thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức thẩm định hồ sơ bản đồ địa giới hành chính dự án 513.

Trong công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/5/2023 về đẩy mạnh Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030. Triển khai, tổ chức kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 tại 5 sở, ngành cấp tỉnh, 5 huyện và các xã.

Triển khai xây dựng phần mềm hỗ trợ theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính. Công tác thi đua - khen thưởng ngày càng được đổi mới về cả nội dung và hình thức. Hoạt động quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được quan tâm; công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên; công tác dân vận, dân chủ, văn thư – lưu trữ ngày càng được tăng cường...

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Năm 2024, toàn ngành nội vụ sẽ tập trung tổng lực tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định, trình phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thanh tra công vụ, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ. Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số lĩnh vực nội vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế; tham mưu thực hiện chính sách tiền lương mới và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định....

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo trao giấy khen cho 6 tập thể tiêu biểu.

Hội nghị cũng đã trao giấy khen của Sở Nội vụ cho 6 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Nguồn: https://baohatinh.vn