PrintAaa

Ngày 02/8/2022, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống của ngành.

09:00 01/08/2022

Ngày 02/8/2022, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống của ngành. Gắn liền với từng giai đoạn xây dựng và trưởng thành của ngành tôn giáo cả nước và sự phát triển của tỉnh, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ngày 02/8/1955, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành Nghị định số 566/TTg thành lập Ban Tôn giáo, nằm trong Ban Nội chính Chính phủ, đồng thời thiết lập hệ thống Ban Tôn giáo trực thuộc các Ủy ban hành chính khu, các ủy ban hành chính tỉnh; ngày 27/5/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 445/QĐ-TTg lấy ngày 02/8 hàng năm là “Ngày truyền thống Ngành QLNN về tôn giáo”.

(Ban Giám đốc Sở Nội vụ và các dơn vị trực thuộc Sở chúc mừng Ban Tôn giáo kỷ niệm 67 năm thành lập)

Ngay từ đầu, tỉnh Hà Tĩnh đã sớm hình thành bộ phận làm công tác tôn giáo vận để tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tôn giáo, nằm trong Văn phòng UBND tỉnh; ngày 20/4/1993, UBND tỉnh ra Quyết định số 544/QĐ-UBND thành lập Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, đến năm 2005, tiếp nhận bộ phận QLNN về Dân tộc và đổi tên thành lập Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh; năm 2008, bộ phận Dân tộc được chuyển về Văn phòng UBND tỉnh, ngày 17/9/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ cho đến ngày nay.

Xác định vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo trên địa bàn tỉnh, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hướng dẫn chuyên môn của Ban Tôn giáo Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương; sự cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhân viên, thời gian qua, công tác tín ngưỡng, tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã từng bước củng cố, kiện toàn, phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm, thực hiện. Tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của tổ chức, cá nhân các tôn giáo... Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thống nhất trong hành động của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về công tác tôn giáo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình tôn giáo tại cơ sở. Bên cạnh đó, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; nắm bắt và giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo phát sinh ngay từ cơ sở. Với những kết quả đã đạt được, Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo như: Huân chương lao động hạng 3 (2012); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2011); Cờ đơn vị dẫn đầu phong tào thi đua, Bằng khen UBND tỉnh Hà Tĩnh…

Tin, bài, ảnh: Võ Văn Ninh, Ban Tôn giáo