PrintAaa

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

11:35 20/04/2020

Moha.gov.vn)-Ngày 16/4/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thứ và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

- Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020./.

Theo http://www.moha.gov.vn