PrintAaa

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14:29 18/06/2019
pdf33.17.6.2019_QD_Quy_che_tiep_nhan,_xu_ly,_ban_hanh_Van_ban_dien_tu_signed33.17.6.2019_QD_Quy_che_tiep_nhan,_xu_ly,_ban_hanh_Van_ban_dien_tu_signedDownload