PrintAaa

Ban hành Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15:24 22/10/2018
pdf37.15.10.2018._QD_Che_do_Mot_cua__signed37.15.10.2018._QD_Che_do_Mot_cua__signedDownload