PrintAaa

Ban hành tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao để số hóa phục vụ Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam - Giai đoạn 2”

10:00 15/06/2023
Ngày 13/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 416/QĐ-BNV ban hành Tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia để số hóa phục vụ Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam - Giai đoạn 2”.
Quyết định 416/QĐ-BNV quy định tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia để số hóa phục vụ Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam - Giai đoạn 2”, cụ thể như sau:
 
1. Tài liệu lưu trữ được đưa ra nhiều lần để phục vụ độc giả khai thác, sử dụng tại Phòng Đọc của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.
 
2. Tài liệu lưu trữ được đưa ra nhiều lần để phục vụ công tác công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia dưới các hình thức: xuất bản ấn phẩm; triển lãm, trưng bày; đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các kênh truyền hình, truyền thanh.
 
3. Tài liệu lưu trữ dự kiến đưa ra công bố, giới thiệu theo Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Căn cứ vào các tiêu chí của Quyết định này, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chỉ đạo các Trung tâm Lưu trữ quốc gia rà soát, thống kê, lập danh mục các phông/công trình/sưu tập lưu trữ có tần suất sử dụng cao cần số hóa trong Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam - Giai đoạn 2”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
pdfqd_416_bnv_qd_416_bnv_Download