PrintAaa

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

08:08 21/07/2023
Ngày 13/7/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 507/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
14 danh mục thủ tục hành chính nội bộ

Theo đó, Quyết định này công bố 14 danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, gồm: 

1. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”. 

2. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”. 

3. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”. 

4. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”. 

5. Thủ tục thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. 

6. Thủ tục thẩm tra tài liệu hết giá trị của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử. 

7. Thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

8. Thủ tục từ chức, xin thôi giữ chức vụ quản lý, xin thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

9. Thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

10. Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch viên chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự. 

11. Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự. 

12. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

13. Điều động công chức. 

14. Biệt phái cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Nguồn: www.moha.gov.vn