PrintAaa

Chính phủ ban hành quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

14:21 12/06/2020

Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/20202/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Theo http://www.moha.gov.vn