PrintAaa

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

08:56 30/10/2017
pdfNghi_quyet_so_19_Ban_chap_hanh_khoa12_ky_hop_thu_6Nghi_quyet_so_19_Ban_chap_hanh_khoa12_ky_hop_thu_6Download