PrintAaa

Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09:45 28/11/2017
pdf52._Qd_thay_the_QD_33_ve_ky_luat,_ky_cuong_hanh_chinh_signed52._Qd_thay_the_QD_33_ve_ky_luat,_ky_cuong_hanh_chinh_signedDownload