PrintAaa

Sở Nội vụ triển khai thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Thông tư số 10/2023/TT-BNV

15:14 29/06/2023

Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội; Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch các Hội được giao biên chế; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định, cụ thể như sau:

- Thời gian tính mức lương cơ sở mới kể từ ngày 01/7/2023;

- Đối tượng hưởng mức lương mới được quy định tại Điều 1 Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Mức lương cơ sở mới và cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Trên cơ sở danh sách xác nhận biên chế, quỹ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức được duyệt đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị rà soát, lập và xác nhận danh sách biên chế, quỹ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức kể từ ngày 01/7/2023 với mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng gửi về Sở Nội vụ để theo dõi và gửi về Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước cùng cấp để cấp nguồn chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức (thời gian báo cáo: trước ngày 15/7/2023). Căn cứ để xác định là danh sách xác nhận biên chế, quỹ tiền lương năm 2023 đã được Sở Nội vụ xác nhận; số biến động tăng, giảm đến thời điểm ngày 01/7/2023 theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm đối với nội dung rà soát, lập và xác nhận. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) để được hướng dẫn theo quy định./.

pdf1183(1)1183(1)Download