PrintAaa

Thủ tướng đã ban hành kế hoạch thực hiện cải cách tiền lương

14:13 06/02/2024

Ngày 31/1/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 135/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:

- Báo cáo BCĐ Trung ương về quản lý biên chế của hệ thống chính trị thông qua danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã trong quý I/2024.

- Hướng dẫn thực hiện vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong hệ thống chính trị (trước ngày 31/3/2024).

- Xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội sau khi có kết luận của Bộ Chính trị; tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-TB-XH, các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tờ trình về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, tác động khi cải cách tiền lương đến chính sách BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội.

Đồng thời, xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau khi có kết luận của Bộ Chính trị về các nội dung của chế độ tiền lương mới; tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới.

Bộ Lao động-TB-XH chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp, tác động khi cải cách tiền lương đến chính sách BHXH, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội…