PrintAaa

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận sáng kiến; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cơ quan Sở Nội vụ

10:44 06/10/2023