Văn phòng Nội bộ Sở

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
289/QĐ-BNV 18/04/2024 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 893/QĐ-BNV ngày 08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục điện tử dùng chung...
41/QĐ-BNV 01/02/2023 Bộ Nội vụ Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm...
158/QĐ-SNV 07/10/2022 Sở Nội vụ Về việc ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ
156/QĐ-SNV 07/10/2022 Sở Nội vụ Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ năm 2022
20/2022/QĐ-UBND 26/07/2022 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
338/QĐ-BNV 26/04/2022 Bộ Nội vụ Quyết định Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
68/QĐ-BNV 31/01/2022 Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2022
70/QĐ-BNV 31/01/2022 Bộ Nội vụ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 Bộ Nội vụ
67/QĐ-BNV 29/01/2022 Bộ Nội vụ Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực...
135/QĐ-BNG 25/01/2022 Bộ Ngoại giao Quyết định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của...
3744/QĐ-UBND 17/11/2021 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ được ban hành mới, sửa...
42/ 2017/QĐ-UBND 26/09/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
56/QĐ-SNV 06/04/2015 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn Sở Nội vụ
9/2015/QĐ-UBND 26/02/2015 UBND tỉnh Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
05/QĐ-SNV 22/01/2015 Sở Nội vụ Ban hành nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hôi ngành Nội vụ năm 2015
79/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế theo dõi đôn đốc nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
3344/QĐ-UBND 04/11/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng chế độ đặc thù năm (đợt 1)...