Văn phòng Nội bộ Sở

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2/2023/TT-BNV 23/03/2023 Bộ Nội vụ Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức...
10/2022/TT-BNV 19/12/2022 Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản tài liệu
9/2022/TT-BNV 16/12/2022 Bộ Nội vụ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
08/2022/TT-BNV 19/09/2022 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định...
03/2022/TT-BNV 12/03/2022 Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ ban hành Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
07/2021/QĐ-BNV 31/12/2021 Bộ Nội vụ Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
1824/SCT-QLNL 04/11/2021 Sở Công thương Phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021
01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Bộ Nội vụ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
06/2019/TT-BNV 01/06/2019 Bộ Nội vụ Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày...
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
03/2017/TT-BNV 19/05/2017 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
342/2016/TT-BTC 30/12/2016 Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính...
15/2014/TT-BNV 31/10/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW, phòng...
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính