Công tác thanh niên và tổ chức hội

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
03/BNV-VBHN 30/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động...
01/2022/TT-BNV 16/01/2022 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định...
112/2017/NĐ-CP 06/10/2017 Chính phủ Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
78/2017/NĐ-CP 03/07/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành...
29/2016/QĐ-TTg 05/07/2016 Chính phủ Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
03/2014/TT-BNV 19/06/2014 BNV Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010...
1690/QĐ-UBND 11/06/2013 UBND tỉnh Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 1 (2013-2015)
03/2013/TT-BNV 16/04/2013 BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt...
2848/QĐ-UBND 20/10/2012 UBND tỉnh Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020
Số 13/CT-TTg 18/05/2012 Chính phủ Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ...
2474/QĐ-TTg 30/12/2011 Chính phủ Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Số 40/QĐ-TTg 27/07/2011 Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ...
Số 12/2011/NĐ-CP 30/01/2011 Chính phủ Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
120/2007/NĐ-CP 23/07/2007 Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên
Luật số 53/20035QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Thanh niên