Thanh tra

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
316/KH-UBND 27/07/2023 UBND tỉnh Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma...
2137/SNV-CCVC 03/11/2021 Sở Nội vụ Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức năm 2021
01/2021/TT-TTCP 01/03/2021 Thanh tra Chính phủ Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh...
38/2018/QĐ-UBND 31/10/2018 UBND tỉnh Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về Quy định người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân,...
161/2017/NĐ-CP 29/12/2017 Chính phủ Nghị định của Chính phủ sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định thực hiện...
21-NQ/TW 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
97/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết...
104/2017/NĐ-CP 14/07/2017 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
10/2017/QH14 20/06/2017 Quốc hội Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
47/2015/NĐ-CP 14/05/2015 Chính phủ Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
01/2015/TTLT-TTCP-BNV 16/03/2015 Bộ Nội vụ Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
1221/QĐ-BNV 25/11/2014 Bộ Nội vụ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nội vụ
77/ 2014/QĐ-UBND 12/11/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực hượng vũ trang sinh con vi phạm...
211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để...
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Chính phủ Về minh bạch tài sản, thu nhập
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012 Chính phủ Về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành Nội vụ
14/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
15/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội Luật xử lý vi phạm hành chính
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, các hành vi bị xử lý kỷ luật
56/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội Luật thanh tra,
16/2010/NĐ-CP 03/03/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
47/2007/NĐ-CP 27/03/2007 Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,...