PrintAaa

Danh sách địa chỉ hộp thư điện tử cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội Vụ Hà Tĩnh

14:39 03/11/2014

Tên cán bộ, công chức, viên chức

Đơn vị công tác

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư điện tử

Phan Thị Tố Hoa

VP Sở Nội vụ

Giám đốc Sở

phanthitohoa.snv@hatinh.gov.vn

Trần Đình Trung

VP Sở Nội vụ

Phó Giám đốc Sở

trandinhtrung.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Văn Thảo

VP Sở Nội vụ

Trưởng phòng  CCHC-VTLT

nguyenvanthao.snv@hatinh.gov.vn

Cù Huy Cẩm

VP Sở Nội vụ

Trưởng phòng  CCVC

cuhuycam.snv@hatinh.gov.vn

Phạm  Quang Đệ

VP Sở Nội vụ

Chánh Thanh tra

phamquangde.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thanh Hùng

VP Sở Nội vụ

Trưởng phòng XDCQ và TCBM

nguyenthanhhung.snv@hatinh.gov.vn

Đồng Anh Đức

VP Sở Nội vụ

Phó Chánh Thanh tra

donganhduc.snv@hatinh.gov.vn

Trần Hoài Nam

VP Sở Nội vụ

Phó Trưởng phòng

tranhoainam@hatinh.gov.vn

Trần Thị Kim

VP Sở Nội vụ

Phó Trưởng phòng

tranthikim.snv@hatinh.gov.vn

Bùi Hồng Lĩnh

VP Sở Nội vụ

Phó Chánh Văn phòng

buihonglinh.snv@hatinh.gov.vn

Phan Quốc Nam

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

phanquocnam.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Vân Chung

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

nguyenthivanchung.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Nguyệt

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

nguyenthinguyet.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Duy Quang

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

nguyenduyquang@hatinh.gov.vn

Trần Thị Nga

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

Tranthinga.snv@hatinh.gov.vn

Trần Thị Hồng

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

tranthihong.snv@hatinh.gov.vn

Lê Thị Mỹ Hạnh

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

lethimyhanh.snv@hatinh.gov.vn

Lê Thị Thảo

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

lethithao.snv@hatinh.gov.vn

Hoàng Như Quỳnh

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

hoangnhuquynh.snv@hatinh.gov.vn

Phan Hiền Anh

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

phanhienanh.snv@hatinh.gov.vn

Dương Thị Thiền

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

duongthithien.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thúy An

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

nguyenthithuyan.snv@hatinh.gov.vn

Lê Ngọc Hà

VP Sở Nội vụ

Nhân viên

lengocha.snv@hatinh.gov.vn

Phan Thị Thuý Hường

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

phanthithuyhuong.snv@hatinh.gov.vn

Hồ Thị Niêm

VP Sở Nội vụ

Trưởng phòng

hothiniem.snv@hatinh.gov.vniem

Nguyễn Thị Văn

VP Sở Nội vụ

Lưu trữ viên

nguyenthivan.snv@hatinh.gov.vn

Bùi Thị Ái Vân

VP Sở Nội vụ

Chuyên viên

buithiaivan.snv@hatinh.gov.vn

Bùi Thị Loan

Ban Tôn giáo

Trưởng phòng Phật giáo

buithiloan.snv@hatinh.gov.vn

Bùi Anh Tuấn

Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban

buianhtuan.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Nga

Ban Tôn giáo

Phó Trưởng phòng HCTH

nguyenthinga.snv@hatinh.gov.vn

Lê Đăng Hải

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

ledanghai.snv@hatinh.gov.vn

Lê Thị Na

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

lethina.snv@hatinh.gov.vn

Lê Thị Thanh Huyền

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

lethithanhhuyen.snv@hatinh.gov.vn

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

Ban TĐKT

Phó Trưởng ban

nguyenvanhung.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Văn Hoài

Ban TĐKT

Trưởng phòng nghiệp vụ

nguyenvanhoai.snv@hatinh.gov.vn

Hồ Công Thắng

Ban TĐKT

Phó trưởng phòng

hocongthang.snv@hatinh.gov.vn

Lê Thị Cẩm Tú

Ban TĐKT

Phó Trưởng phòng

lethicamtu.snv@hatinh.gov.vn

Lê Thị Phượng

Ban TĐKT

Chuyên viên

lethiphuong.snv@hatinh.gov.vn

Dương Thị Hải

Ban TĐKT

Kế toán cơ quan

duongthihai.snv@hatinh.gov.vn

Lê Thị Hồng Thương

Ban TĐKT

Văn thư

lethihongthuong.snv@hatinh.gov.vn

Mai Trường Sinh

Chi cục VTLT

Chi cục trưởng

maitruongsinh.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thái Hoà

Chi cục VTLT

Trưởng phòng HCTH

nguyenthithaihoa.snv@hatinh.gov.vn

Đinh Thị Cẩm Thơ

Chi cục VTLT

Phụ Trách phòng

dinhthicamtho.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Diệu Huyền

Chi cục VTLT

Phụ Trách phòng

nguyenthidieuhuyen.snv@hatinh.gov.vn

Dương Thị Ngân

Chi cục VTLT

Lưu trữ viên

duongthingan.snv@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Hải

Chi cục VTLT

Văn thư

nguyenthihai.snv@hatinh.gov.vn