Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
43/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại...
23/CT-TTg 02/09/2021 Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính...
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
15/2021/TT-BGTVT 30/07/2021 Bộ Giao thông Vận tải Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn...
29 KL/TU 22/07/2021 Tỉnh ủy Hà Tĩnh 29 KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo...
76/NQ-CP 15/07/2021 Chính phủ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021...
31/2021/QĐ-UBND 09/07/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3/2021/TT-BNV 29/06/2021 Bộ Nội vụ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc...
02/2021/TT-BNV 11/06/2021 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và...
26/ 2021/QĐ-UBND 02/06/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
02/2021/TT-BVHTTDL 13/05/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3/VBHN-BNV 06/05/2021 Bộ Nội vụ THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy...
19/ 2021/QĐ-UBND 16/04/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18/2021/QĐ-UBND 15/04/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự...
17/ 2021/QĐ-UBND 12/04/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương...
26/2021/TT-BTC 07/04/2021 BộTài chính Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
11/2021/TT-BGDĐT 05/04/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện...
12/2021/TT-BGDĐT 05/04/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện...
42/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Chính phủ Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
16/ 2021/QĐ-UBND 26/03/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Chính phủ Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
01/2021/TT-TTCP 01/03/2021 Thanh tra Chính phủ Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh...
4/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học...
1/2021/TT-BGDDT 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục...
3/2021/TT-BGDDT 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học...
2/2021/TT-BGDDT 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học...
01/2021/TT-BNV 11/01/2021 Bộ Nội vụ Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh...
06/2020/TT-BNV 02/12/2020 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh...
138/2020/N-CP 27/11/2020 Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
135/2020/N-CP 18/11/2020 Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu
04/2020/TT-BNV 13/10/2020 Bộ Nội vụ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ...
120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Chính phủ Quy định mới của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định...
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Chính phủ Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định...
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Chính phủ Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
104/2020/NĐ-CP 04/09/2020 Chính phủ Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu...
101/2020/NĐ-CP 28/08/2020 Chính phủ Ngày 28/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...