Tổ chức biên chế

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1683/QĐ-UBND 18/08/2022 UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...
05/VBHN-BNV 22/07/2022 Bộ Nội vụ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động,...
01/2022/TT-VPCP 02/05/2022 Văn phòng Chính phủ Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
55/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự...
24/2021/TT-BYT 12/12/2021 Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định...
465 /TB-UBND 03/12/2021 UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc phân cấp, phân quyền trong quản lý giáo dục; thực hiện quy định...
Số 271-QĐ/TU 30/11/2021 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Ban hành Quy chế làm việc Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
52/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
2281/SNV-XDCQ&TCBC 17/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định dự thảo QĐ quy định CNNV và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
2213/SNV-XDCQ&TCBC 11/11/2021 Sở Nội vụ Tham mưu kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và CN
2187/SNV-XDCQ&TCBC 08/11/2021 Sở Nội vụ Góp ý về chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hôi
2165/SNV-XDCQ&TCBC 05/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo các biểu mẫu theo Thông tư 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ
2144/SNV-XDCQ&TCBC 03/11/2021 Sở Nội vụ Tham dự Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
32/GM-SNV 02/11/2021 Sở Nội vụ Về việc thẩm định kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
01/2021/TT-UBDT 01/11/2021 Ủy ban Dân tộc Thông tư hướng dẫ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp...
2145/SNV-XDCQ&TCBC 29/10/2021 Sở Nội vụ Tham mưu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
2098/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Phát triển nông thôn
15/2021/TT-BGTVT 30/07/2021 Bộ Giao thông Vận tải Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn...
26/ 2021/QĐ-UBND 02/06/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
02/2021/TT-BVHTTDL 13/05/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
18/2021/QĐ-UBND 15/04/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự...
26/2021/TT-BTC 07/04/2021 BộTài chính Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
16/ 2021/QĐ-UBND 26/03/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
101/2020/NĐ-CP 28/08/2020 Chính phủ Ngày 28/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...
10/ 2019/TT-BGDĐT 09/08/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị...
25/2019/QĐ-UBND 10/05/2019 Tỉnh Hà Tĩnh Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành...
24/ 2019/QĐ-UBND 09/05/2019 Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên...
41/2018/QĐ-UBND 01/11/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết...
36/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng...
13/2018/QĐ-UBND 17/05/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo...
16/2018/QĐ-UBND 14/05/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
8/2018/QĐ-UBND 13/03/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh
06/2018/QĐ-UBND 28/02/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
920-CTR/TU 27/02/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Tỉnh ủy Hà Tĩnh
08/NQ-CP 24/01/2018 Chính phủ Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ...
54/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và quy trình kiểm soát tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...
55/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
50/2017/QĐ-UBND 14/11/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
49/2017/QĐ-UBND 06/11/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư.
47/ 2017/QĐ-UBND 03/11/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh...