PrintAaa

Lịch sử hình thành Sở Nội Vụ Hà Tĩnh

14:32 03/11/2014

Ngày 16/5/1946 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã họp phiên đầu tiên, quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế và văn hóa ở địa phương, cải cách dân chủ, cải cách xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh, bầu ra Ủy ban hành chính tỉnh.

Năm 1976, nhập hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức chính quyền và hình thành hệ thống tổ chức nhà nước từ tỉnh đến huyện.

Tháng 9, năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập theo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII. Ngày 07/9/1991, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UB về việc thành lập tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành cấp tỉnh gồm 31 đơn vị trong đó có Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Ngày 20/11/2003, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 248/2003/QĐ-TTg về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 01/2004/QĐ-UB-TC về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ Hà Tĩnh.

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay Sở Nội vụ có 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo; Chi cục Văn thư - Lưu trữ với 65 cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ , hiện nay Sở Nội vụ có 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo; Chi cục Văn thư - Lưu trữ với 65 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngày 01/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về việc Sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện tại Tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ gồm có: 05 Phòng chuyên môn; 02 Ban trực thuộc và 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh.

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 25/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ  Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ngày 26/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Có 05 phòng, bộ phận chuyên môn 02 Ban và 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/8/2022 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ: số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/2/2015  và số 25/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019.