PrintAaa

Ban Giám đốc

14:38 03/11/2014

1. Bà Phan Thị Tố Hoa

          -  ​Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở.

          -  ​Điện thoại : 0916.623.223

          -  ​Email : phanthitohoa.snv@hatinh.gov.vn    

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Sở trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và trước pháp luật.

- Phụ trách công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, vị trí việc làm và biên chế.

- Phụ trách công tác xây dựng chính quyền: Chính quyền cấp huyện, cấp xã; công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

- Phụ trách các nội dung công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ dân phố (trừ nội dung công việc Giám đốc Sở phân công cho Phó Giám đốc Sở).

- Phụ trách các nội dung công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

- Chủ tịch các Hội đồng: Tuyển dụng viên chức; nâng lương; thi đua, khen thưởng; công nhận sáng kiến; kỷ luật công chức, viên chức, người lao động thuộc sở.

- Chỉ đạo công tác tổ chức nội bộ, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; công tác Cải cách hành chính của Sở Nội vụ.

- Chỉ đạo các Phòng: Xây dựng chính quyền - Tổ chức biên chế; Công chức, viên chức; Ban Tôn giáo.

- Khi Giám đốc Sở vắng mặt, Giám đốc ủy quyền 01 Phó Giám đốc Sở thay mặt Giám đốc điều hành công tác của Sở.

2. Ông. Mai Trường Sinh

          -  ​Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

          -  ​Điện thoại : 0989.139.056

          -  ​Email : maitruongsinh.snv@hatinh.gov.vn  

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ, công tác tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở, cụ thể: Giúp Giám đốc Sở quản lý về thực hiện quy chế làm việc của cơ quan; theo dõi việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức khối văn phòng sở; công tác đối nội, đối ngoại; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Phối hợp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, tiếp công dân; công tác bình đẳng giới; chỉ đạo công tác tự vệ cơ quan.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền phụ trách công tác tài chính, chủ tài khoản cơ quan Văn phòng Sở, bắt đầu từ ngày 01/02/2021.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở; Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh; Văn phòng Sở.

3. Ông. Bùi Quang Dương 

          -  ​Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn.

          -  ​Điện thoại : 0941.089.899

          -  ​Email : buiquangduong.snv@hatinh.gov.vn    

- Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách tiền lương, nghỉ hưu, chính sách tinh giản biên chế, kỷ luật công chức, viên chức.

- Phụ trách công tác địa giới hành chính, dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"; công tác xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và theo dõi việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cấp xã và tổng hợp công tác dân chủ cơ sở trong các loại hình.

- Phụ trách công tác hội, tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên.

- Phụ trách Công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

4. Ông: Cù Huy Cẩm

          -  ​Chức vụ: Phó Giám đốc Sở.

          -  ​Điện thoại : 0912.506.788

          -  ​Email : cuhuycam.snv@hatinh.gov.vn    

5. Ngoài những nhiệm vụ được phân công, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm xử lý các công việc đột xuất khi được Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở giao.