PrintAa

Ban Giám đốc

03/11/2014

1. Bà Phan Thị Tố Hoa

          -  ​Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở.

          -  ​Điện thoại : 0916.623.223

          -  ​Email : phanthitohoa.snv@hatinh.gov.vn    

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Sở trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và trước pháp luật.

- Phụ trách công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, biên chế;

- Phụ trách công tác xây dựng chính quyền: Chính quyền cấp huyện, cấp xã; công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ dân phố; theo dõi việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã và tổng hợp công tác dân chủ cơ sở trong các loại hình; công tác địa giới hành chính; công tác xây dựng nông thôn mới; dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính".

- Phụ trách các nội dung về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức.

- Phụ trách các nội dung công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.

- Phụ trách các nội dung về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

- Chủ tịch các Hội đồng: Tuyển dụng viên chức; nâng lương; thi đua, khen thưởng; công nhận sáng kiến; kỷ luật công chức, viên chức, người lao động thuộc sở.

- Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức nội bộ, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; công tác Cải cách hành chính của Sở Nội vụ.

- Chỉ đạo các Phòng: Xây dựng chính quyền - Tổ chức biên chế; Công chức, viên chức; Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo.

2. Ông. Trần Đình Trung

          -  ​Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ Nội vụ.

          -  ​Điện thoại : 0913.294.576

          -  ​Email : trandinhtrung.snv@hatinh.gov.vn    

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ, công tác tiếp công dân.

- Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo công tác tự vệ cơ quan.

- Phụ trách Công tác cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ của tỉnh.

- Phụ trách công tác hội, tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở, cụ thể: Giúp Giám đốc Sở quản lý về thực hiện quy chế làm việc của cơ quan; theo dõi việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức khối văn phòng sở; công tác đối nội, đối ngoại; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Phối hợp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổng hợp, tiếp công dân. Phụ trách công tác tài chính, chủ tài khoản cơ quan Văn phòng Sở.

- Chỉ đạo các Phòng: Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ, Thanh tra Sở; Văn phòng Sở; Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Ngoài những nhiệm vụ được phân công, Giám đốc và Phó Giám đốc có trách nhiệm xử lý các việc đột xuất khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở giao.