PrintAa

Ban Giám đốc

1.  Ông Nguyễn Phi Quang

          -  ​Chức vụ: Giám đốc Sở - Bí thư Đảng ủy.

          -  ​Điện thoại :0393.892.836.

          -  ​Email : nguyenphiquang.snv@hatinh.gov.vn    

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Sở trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và trước pháp luật.

- Phụ trách công tác quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, biên chế.

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ, công tác tiếp công dân.

- Phụ trách các nội dung về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

- Phụ trách các nội dung công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.

- Chủ tịch các Hội đồng: Tuyển dụng công chức, nâng lương, thi đua, khen thưởng, công nhận sáng kiến, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở.

- Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; công tác tổ chức nội bộ.

- Chỉ đạo các Phòng: Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Thanh tra Sở; Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo.

2. Bà Phan Thị Tố Hoa

          -  ​Chức vụ: Phó Giám đốc Sở - Phó Bí thư Đảng ủy.

          -  ​Điện thoại : 0393.881.333

          -  ​Email : phanthitohoa.snv@hatinh.gov.vn    

- Thay mặt Giám đốc Sở điều hành toàn diện cơ quan khi Giám đốc đi vắng.

- Phụ trách công tác xây dựng chính quyền: chính quyền cấp huyện, cấp xã; và thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ dân phố; công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; theo dõi việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã và tổng hợp công tác dân chủ cơ sở trong các loại hình; công tác địa giới hành chính; công tác xây dựng nông thôn mới.

- Phụ trách các nội dung về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức.

- Thực hiện công tác đối ngoại; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chịu trách nhiệm phụ trách các dự án.

- Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

- Chỉ đạo các Phòng: Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; Công chức, viên chức.

3. Ông. Trần Đình Trung

          -  ​Chức vụ: Phó Giám đốc Sở.

          -  ​Điện thoại : 0913.294.576

          -  ​Email : trandinhtrung.snv@hatinh.gov.vn    

- Phụ trách công tác cải cách hành chính của tỉnh; tham mưu cải cách hành chính nội bộ cơ quan; công tác quản lý văn thư, lưu trữ; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác hội, tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên.

- Chỉ đạo Phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ; Văn phòng Sở; Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở, cụ thể: Giúp Giám đốc Sở quản lý về thực hiện quy chế làm việc của cơ quan; theo dõi việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức khối văn phòng sở; công tác đối nội, đối ngoại; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổng hợp. Phụ trách công tác tài chính, chủ tài khoản cơ quan (lĩnh vực tổ chức nhà nước). Chỉ đạo công tác tự vệ cơ quan.