Thông báo

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

PrintAa

Ban Giám đốc

1.  Ông Nguyễn Phi Quang

          -  ​Chức vụ: Giám đốc Sở - Bí thư Đảng ủy.

          -  ​Điện thoại :0393.892.836.

          -  ​Email : nguyenphiquang.snv@hatinh.gov.vn    

Phụ trách chung; chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Sở Nội vụ trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và trước pháp luật;

Phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, biên chế; xây dựng chính quyền cơ sở; cán bộ, công chức cấp xã; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng; công tác tổ chức nội bộ, tài chính, kế hoạch, tổng hợp, tiếp công dân sở;

Chủ tịch Hội đồng: Tuyển dụng công chức; Lương; Khen thưởng; Công nhận sáng kiến; Kỷ luật công chức, viên chức thuộc Sở;

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và phụ trách Ban thi đua, khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 55/QĐ-SNV ngày 06/4/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ.

Là Chủ tài khoản cơ quan Văn phòng Sở.

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý cac Phòng: Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

2. Ông Trần Huy Liệu

          -  ​Chức vụ: Phó Giám đốc Sở - Phó Bí thư Đảng ủy.

          -  ​Điện thoại : 0912 487 641.

          -  ​Email : tranhuylieu.snv@hatinh.gov.vn    

Thay mặt Giám đốc Sở điều hành mọi hoạt động của cơ quan Sở Nội vụ khi Giám đốc đi vắng;

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Quản lý công chức, viên chức; thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo; 

Trực tiếp chỉ đạo phòng quản lý công chức, viên chức và thanh tra.

3. Bà Phan Thị Tố Hoa

          -  ​Chức vụ: Phó Giám đốc Sở.

          -  ​Điện thoại : 0393.881.333.

          -  ​Email : phanthitohoa.snv@hatinh.gov.vn    

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Cải cách hành chính; Văn phòng; đào tạo, bồi dưỡng; Hội tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên; ứng dụng công nghệ, thông tin và đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) của hệ thống quản lý chất lượng ISO nội bộ Sở;

Chỉ đạo thực hiện các quy chế nội bộ Sở; thực hiện kỷ luật, kỹ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; công tác đối nội, đối ngoại và chỉ đạo công tác cải cách hành chính nội bộ Sở; là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Phụ trách lĩnh vực Văn thư, lưu trữ; chỉ đạo xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉn

Được ủy quyền Chủ tài khoản thứ 2 cơ quan Văn phòng Sở.

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý Phòng Cải cách hành chính và Văn phòng Sở.