Văn phòng Nội bộ Sở

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Bộ Nội vụ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
06/2019/TT-BNV 01/06/2019 Bộ Nội vụ Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày...
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
116/SNV-VP 01/11/2017 Sở Nội vụ Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
42/ 2017/QĐ-UBND 26/09/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
15/2017/QH14 21/06/2017 Quốc hội Luật quản lý, sử dụng tài sản công
03/2017/TT-BNV 19/05/2017 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
342/2016/TT-BTC 30/12/2016 Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính...
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
104/2016/QH13 16/04/2016 Quốc hội Luật tiếp cận thông tin
03/2016/NĐ-CP 05/01/2016 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Luật An toàn thông tin mạng
83/2015/QH13 25/06/2015 Quốc hội Luật ngân sách Nhà nước
56/QĐ-SNV 06/04/2015 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn Sở Nội vụ
9/2015/QĐ-UBND 26/02/2015 UBND tỉnh Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
05/QĐ-SNV 22/01/2015 Sở Nội vụ Ban hành nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hôi ngành Nội vụ năm 2015
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Chính phủ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
79/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế theo dõi đôn đốc nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
15/2014/TT-BNV 31/10/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW, phòng...
29/2014/NĐ-CP 10/04/2014 Chính phủ Về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập...
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
79/2011/NĐ-CP 15/09/2011 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay...
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
43/2009/QH12 01/07/2010 Quốc hội Luật dân quân tự vệ.
58/2010/NĐ-CP 01/06/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
71/2007/NĐ-CP 03/05/2007 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
67/2006/QH11 01/01/2007 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin