Văn phòng Nội bộ Sở

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
117NQ-HĐNDNQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
108/2023/NQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh,...
101/2023/NQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2/2023/TT-BNV 23/03/2023 Bộ Nội vụ Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
41/QĐ-BNV 01/02/2023 Bộ Nội vụ Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm...
11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức...
10/2022/TT-BNV 19/12/2022 Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản tài liệu
9/2022/TT-BNV 16/12/2022 Bộ Nội vụ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
158/QĐ-SNV 07/10/2022 Sở Nội vụ Về việc ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ
156/QĐ-SNV 07/10/2022 Sở Nội vụ Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ năm 2022
08/2022/TT-BNV 19/09/2022 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định...
20/2022/QĐ-UBND 26/07/2022 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
338/QĐ-BNV 26/04/2022 Bộ Nội vụ Quyết định Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
23/KH-SNV 08/04/2022 Sở Nội vụ Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
03/2022/TT-BNV 12/03/2022 Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ ban hành Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
68/QĐ-BNV 31/01/2022 Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2022
70/QĐ-BNV 31/01/2022 Bộ Nội vụ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 Bộ Nội vụ
67/QĐ-BNV 29/01/2022 Bộ Nội vụ Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực...
135/QĐ-BNG 25/01/2022 Bộ Ngoại giao Quyết định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của...
07/2021/QĐ-BNV 31/12/2021 Bộ Nội vụ Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
53/2021/QĐ-UBND 07/12/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà...
3744/QĐ-UBND 17/11/2021 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ được ban hành mới, sửa...
89-CV/ĐU 10/11/2021 Sở Nội vụ Tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”
2197/SNV-VP 09/11/2021 Sở Nội vụ Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
1824/SCT-QLNL 04/11/2021 Sở Công thương Phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021
213/KH-SNV 20/10/2021 Sở Nội vụ Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Bộ Nội vụ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
06/2019/TT-BNV 01/06/2019 Bộ Nội vụ Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày...
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
116/SNV-VP 01/11/2017 Sở Nội vụ Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
42/ 2017/QĐ-UBND 26/09/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
15/2017/QH14 21/06/2017 Quốc hội Luật quản lý, sử dụng tài sản công
03/2017/TT-BNV 19/05/2017 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
342/2016/TT-BTC 30/12/2016 Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính...
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
104/2016/QH13 16/04/2016 Quốc hội Luật tiếp cận thông tin
03/2016/NĐ-CP 05/01/2016 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Luật An toàn thông tin mạng