Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Chính phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
234-KH/TU 05/02/2024 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
69/QĐ-BNV 02/02/2024 Bộ Nội vụ Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Chính phủ Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức...
04/2024/QĐ-UBND 29/01/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo và việc tuyển...
117NQ-HĐNDNQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân...
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
42/2023/NĐ-CP 29/06/2023 Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
1183/SNV-CCVC 29/06/2023 Sở Nội vụ Thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Thông tư số 10/2023/TT-BNV
10/2023/TT-BNV 26/06/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn...
29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế
02/2023/TT-BNNPTNT 02/06/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong...
7/2023/TT-BNV 31/05/2023 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước...
24/2023/NĐ-CP 14/05/2023 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
06/2023/-TT-BNV 05/05/2023 Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên...
4/2023/TT-BNV 03/05/2023 Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng...
5/2023/TT-BNV 03/05/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và...
3/2023/TT-BNV 30/04/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi...
21/2023/QĐ-UBND 28/04/2023 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
19/2023/QĐ-UBND 27/04/2023 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02...
06/2023/TT-BCT` 30/03/2023 Bộ Công thương Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành,...
85/KH-UBND 24/03/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
06/2023/NĐ-CP 21/02/2023 Chính phủ Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
03/2023/TT-BYT 17/02/2023 Bộ Y tế Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn...
11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ...
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Chính phủ Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
07/2022/TT-BVHTTDL 25/10/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
12/2022/TT-BTNMT 24/10/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường
83/2022/NĐ-CP 18/10/2022 Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
6/VBHN-BNV 16/08/2022 Bộ Nội vụ Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xác thực Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán...
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
3538/BNV-TCBC 28/07/2022 Bộ Nội vụ Tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế
04/VBHN-BNV 19/07/2022 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công...
1061/SNV-CCVC 10/06/2022 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022 - 2023
420/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
423/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
425/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
1/VBHN-BNV 02/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
02/VBHN-BNV 02/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,...