PrintAa

Lãnh đạo Ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc

I. Ban Thi đua, khen thưởng

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban

- Điện thoại: 02393.681.007 

- Email: nguyenvanhung.snv@hatinh.gov.vn

II. Ban Tôn giáo

1. Ông Bùi Anh Tuấn - Phó Trưởng ban

- Điện thoại: 02393.855.396 

- Email: buianhtuan.snv@hatinh.gov.vn

III. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

1. Ông Mai Trường Sinh, Giám đốc

​- Điện thoại: 02393.608.974
 - Email: maitruongsinh.snv@hatinh.gov.vn