BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Chi cục văn thư lưu trữ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
54/QĐ-SNV 06/04/2015 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
17/2014/TT-BNV 20/11/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
10/2014/TT-BNV 01/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử
01/2014/TTLT-BNV-BXD 21/08/2014 Bộ Nội vụ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
04/2013/TT-BNV 16/04/2013 Bộ Nội vụ Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
01/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật Lưu trữ
01/2011/QH13 01/01/2011 Quốc hội Luật lưu trữ