Văn thư, lưu trữ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
08/2023/TT-BNV 31/05/2023 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nhgiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ
01/2023/TT-BNV 09/03/2023 Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số...
33/ 2022/QĐ-UBND 29/11/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà...
07/2022/TT-BNV 31/08/2022 Bộ Nội vụ Thông tư quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên...
2221/SNV-CCHC&VTLT 11/11/2021 Sở Nội vụ Thẩm định tài liệu hết giá trị của Bảo hiểm xã hội tỉnh
5614/BNV-VTLTNN 09/11/2021 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
2177/SNV-CCHC&VTLT 08/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ năm 2021 và Kế hoạch chỉnh lý tài liệu của các cơ quan, đơn vị,...
227/QĐ-SNV 04/11/2021 Sở Nội vụ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết kế, thi công, xây dựng nội dung truyền thông triển lãm...
221/QĐ-SNV 01/11/2021 Sở Nội vụ Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm gói thầu: Thiết kế, thi công, xây dựng nội dung truyền thông triển lãm trực tuyến...
02/2020/TT-BNV 14/07/2020 Bộ Nội vụ Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...
30/2020/NC-CP 05/03/2020 Chính phủ Chính phủ quy định mới về công tác văn thư
10/2019/TT-BNV 02/08/2019 Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Bộ Nội vụ Ngày 24/01/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và...
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Bộ Nội vụ Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu...
54/QĐ-SNV 06/04/2015 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
17/2014/TT-BNV 20/11/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
10/2014/TT-BNV 01/10/2014 Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử
01/2014/TTLT-BNV-BXD 21/08/2014 Bộ Nội vụ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
04/2013/TT-BNV 16/04/2013 Bộ Nội vụ Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
01/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật Lưu trữ
01/2011/QH13 01/01/2011 Quốc hội Luật lưu trữ