Xây dựng – Chính quyền

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
33/2022/NĐ-CP 10/06/2023 Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
34/2022/QĐ-UBND 30/11/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều...
9/VBHN-BNV 29/11/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ...
08/VBHN-BNV 27/10/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
5/2022/TT-BNV 23/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...
04/2022/TT-BNV 23/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ...
16/2021/TT-BVHTTDL 22/12/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
115/2021/NĐ-CP 16/12/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ...
2205/SNV-CCVC 10/11/2021 Sở Nội vụ Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức (bà Lê Thị Mai Hoa, PGĐ Sở Lao động)
2204/SNV-XDCQ&TCBC 10/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 1 (2021-2025)
34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở...
20/2019/QĐ-UBND 19/04/2019 Tỉnh Hà Tĩnh Ngày 19/04/2019, Chủ Tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa...
14/2018/TT-BNV 03/12/2018 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng...
08/2018/TT-BNV 28/06/2018 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ...
09/2017/TT-BNV 29/12/2017 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ...
3326/ QĐ-UBND 10/11/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt kế hoạch tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020
04/2017/TT-BNV 17/07/2017 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 đối với cán bộ xã...
67/2017/TT-BTC 30/06/2017 Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số...
56/2016/NĐ-CP 29/06/2016 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ...
77/2015/QH13 19/06/2015 Quốc hội Tổ chức chính quyền địa phương
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
17/2013/QĐ-UBND 22/04/2013 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13/2013/QĐ-UBND 15/04/2013 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
29/2013/NĐ-CP 08/04/2013 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường,...
06/2012/TT-BNV 30/10/2012 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH 27/05/2010 Bộ Nội vụ Hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường,...
Nghị định 92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những...