PrintAa

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

16:20 23/03/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.VTLT.01

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

 

* Điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ phù hợp;

- Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên;

- Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3, 4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);

x

 

-

Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;

 

x

-

Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;

x

 

-

Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;

 

x

-

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

x

 

-

Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng).

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì nộp bản sao hồ sơ kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Nếu tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao hồ sơ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì công chức TN&TKQ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả.

Cá nhân; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01,02 (nếu có),06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn của Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

½ ngày

Mẫu 05 và hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½ ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo Văn bản thẩm định trình lãnh đạo  Phòng XDCQ-TCBC xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

Chuyên viên phòng XDCQ-TCBC

 

03 ngày

Mẫu 05, phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ/ Văn bản từ chối

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước  B4

Lãnh đạo phòng  XDCQ-TCBC

01 ngày

Mẫu 05, phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ/ Văn bản từ chối

B6

Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của phòng  XDCQ-TCBC

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày

Mẫu 05, phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ/ Văn bản từ chối

B7

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày

 Mẫu 05, 06, Chứng chỉ hành nghề lưu trữ/ Văn bản từ chối

B8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân và cập nhật kết quả trên phần mềm.

Công chức TN&TKQ;

tổ chức

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06, Chứng chỉ hành nghề lưu trữ/ Văn bản từ chối

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả    

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ     

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ      

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả     

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                       

 

BM.VTLT.01.01

Đơn đề nghị  Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

                                                                   

 

BM.VTLT.01.02

Đơn đề nghị  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

                                                                   

 

BM.VTLT.01.03

Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ

                                                                  

4

HỒ SƠ LƯU

 

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04,(nếu có), 06 lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC.

 

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3 (trường hợp không ban hành văn bản từ chối)

 

Chứng chỉ hoặc Văn bản từ chối

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng CCHC - VTLT thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.