1010/QĐ-BNV

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính
Số/Ký hiệu 1010/QĐ-BNV
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH SỐ 1010/QĐ-BNV NGÀY 15/12/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HOÀN THÀNH VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 15-12-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm