PrintAaa

Về việc thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của người dân và doanh nghiệp qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VneID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

15:44 17/05/2024
pdf14-5-TB-dang-nhap-tren-cong-DVC-quoc-gia-qua-VNEID-1_signed_(1)14-5-TB-dang-nhap-tren-cong-DVC-quoc-gia-qua-VNEID-1_signed_(1)Download