PrintAa

Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 145/HD-SNV ngày 25/11/2016 của Sở Nội về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

01/11/2017
pdf228hdsnv.signed228hdsnv.signedDownload