PrintAa

Tham gia ý kiến xây dựng chính sách hỗ trợ CB,CC,VC và người lao động trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, biên chế

06/11/2018
pdf1339snv.signed1339snv.signedDownload
docx10.31._Du_thao_Nghi_quyet_(ban_moi)10.31._Du_thao_Nghi_quyet_(ban_moi)Download
docx10.31_De_cuong_chinh_sach_tinh_gian_bien_che_cua_tinh(ban_moi)10.31_De_cuong_chinh_sach_tinh_gian_bien_che_cua_tinh(ban_moi)Download