11/2022/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 11/2022/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 30-12-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_12-2022-TT-BNV..signedVanBanGoc_12-2022-TT-BNV..signedDownload
pdfVanBanGoc_PhulucVI-BanmotaVTVL-LDQLVanBanGoc_PhulucVI-BanmotaVTVL-LDQLDownload
pdfVanBanGoc_Phu_luc_IIIVanBanGoc_Phu_luc_IIIDownload
pdfVanBanGoc_PhulucIVanBanGoc_PhulucIDownload
pdfVanBanGoc_PhulucIIVanBanGoc_PhulucIIDownload
pdfVanBanGoc_PhulucIVVanBanGoc_PhulucIVDownload
pdfVanBanGoc_PhulucVVanBanGoc_PhulucVDownload
pdfVanBanGoc_PhulucIX-Banmotahotro,phucvu-SNVanBanGoc_PhulucIX-Banmotahotro,phucvu-SNDownload
pdfVanBanGoc_PhulucVII(dungchunghanhchinh)VanBanGoc_PhulucVII(dungchunghanhchinh)Download
pdfVanBanGoc_PhulucVIII-Banmotahotro,phucvu-hanhchinhVanBanGoc_PhulucVIII-Banmotahotro,phucvu-hanhchinhDownload