117NQ-HĐNDNQ-HĐND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 117NQ-HĐNDNQ-HĐND
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
Ngày ban hành 26-07-2023
Người ký Hoàng Trung Dũng
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hôi đồng nhân dân tỉnh
Đính kèm
pdf106.2023.NQ106.2023.NQDownload