19/2023/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 19/2023/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành 27-04-2023
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm