21/2023/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 21/2023/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
Ngày ban hành 28-04-2023
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm