3/2023/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 3/2023/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 30-04-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_TT_3-2023-TT-BNV_huong_dan_ve_DTBD_CBCCVCVanBanGoc_TT_3-2023-TT-BNV_huong_dan_ve_DTBD_CBCCVCDownload