01/2024/TT-BNV

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 01/2024/TT-BNV
Trích yếu Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành 24-02-2024
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm