PrintAaa

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

16:28 22/06/2020

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TCBM.03

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

 

* Yêu cầu: Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

* Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập:

- Không còn chức năng, nhiệm vụ;

- Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;

- Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

x

 

-

Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

x

 

-

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện thì nộp bản sao hồ sơ kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Nếu tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao hồ sơ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

2.7

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản thẩm định.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả.

Tổ chức; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06,

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng Nội vụ cấp huyện để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

0,5  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng Nội vụ cấp huyện

 

04 ngày làm việc

Mẫu 05, và dự thảo Văn bản thẩm định

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước  B4

Lãnh đạo phòng  Nội vụ cấp huyện

1,5 ngày làm việc

Mẫu 05, dự thảo Văn bản thẩm định

B6

Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của phòng  Nội vụ cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Mẫu 05, Văn bản thẩm định

B7

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện và chuyển kết quả cho  Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Văn thư UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Mẫu 05, Văn bản thẩm định đã được ký và đóng dấu

B8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân và cập nhật kết quả trên phần mềm.

Công chức TN&TKQ;

tổ chức

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06 và  Văn bản thẩm định đã được ký và đóng dấu.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Trung tâm Hành chính công cấp huyện để gửi cho tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả     

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ     

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ   

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả  

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                       

4

HỒ SƠ LƯU

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

-

Hồ sơ đầu vào như mục 2.3

-

Văn bản thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Hồ sơ được lưu tại Phòng Nội vụ cấp huyện trong thời gian 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.