PrintAaa

Kết quả kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức và kiểm tra việc điều động, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài chính

08:02 31/07/2023