PrintAaa

Kết quả kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức và kiểm tra việc điều động, luân chuyển viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

09:43 26/07/2023