PrintAaa

Kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế, vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động; trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ, cải cách hành chính; kỷ luật kỷ cương hành chính; văn thư, lưu trữ nhà nước tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra

16:41 08/09/2022
pdf08.9-TB_BVTP(08.09.2022_15h28p57)_signed08.9-TB_BVTP(08.09.2022_15h28p57)_signedDownload