PrintAaa

Kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế, vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động; trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ, cải cách hành chính; kỷ luật kỷ cương hành chính; văn thư, lưu trữ nhà nước tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra

16:46 08/09/2022
pdf8.9-TB_BVDK_huyen-Duc-Tho(08.09.2022_15h33p27)_signed8.9-TB_BVDK_huyen-Duc-Tho(08.09.2022_15h33p27)_signedDownload