PrintAaa

Kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế, vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động; trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ, cải cách hành chính

16:47 08/09/2022
pdf8.9-TB_GD-y-khoa(08.09.2022_15h36p43)_signed8.9-TB_GD-y-khoa(08.09.2022_15h36p43)_signedDownload