PrintAaa

Kết quả kiểm tra, việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động; văn thư, lưu trữ nhà nước tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra

14:40 19/05/2023